Bærekraftig næringsliv

Nord-Fosen Utvikling arbeider for at næringslivet skal benytte seg av bærekraftige, grønne løsninger som gir varige arbeidsplasser. Vi vet at dere som driver virksomhet her har innovasjons- og omstillingsevne, og engasjementet som skal til for å lykkes.

Vi skal være en del av grønne skiftet

Forbrukerne stiller høyere og høyere krav til aktørene om å bidra til en grønnere næringsutvikling. Området Nord-Fosen har naturgitte fortrinn med verdifulle og varierte naturressurser til lands og til havs. Arbeidet for et bærekraftig næringsliv går ut på å bevare natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier til ansatte og jobbe for at bedrifter er konkurransedyktige og økonomisk levedyktige.

FN’s 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  Nord-Fosen Utvikling vil jobbe spesielt mot disse bærekraftsmålene: 

Kompetanse er et av seks prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet. Kompetanse for bedrifter og ansatte er en svært viktig faktor for å styrke konkurransekraften for bedriftene. Omstillingsprogrammet kan derfor dekke generelle kurs og tiltak for alle bedrifter, som ønsker å gjennomføre en kompetanseheving.

Roan vindpark var Norges største vindpark helt til Storheia vindpark med sine 80 turbiner ble ferdigstilt i 2019. Vindparkene ligger begge i Åfjord kommune, og et godt eksempel på at vi kan lykkes med grønn omstilling. Videre blir det viktig å bygge opp næringer rundt denne satsingen, og utvikle flere andre grønne næringer. 

Nord-Fosen Utvikling skal tilrettelegge for utviklingsaktiviteter i bedrifter, som på sikt kan være med på å sikre den økonomiske veksten i bedriftene. Utvikling er viktig for å sikre fremtidig drift og for at arbeidere skal ha en sikret jobb å gå til. 

Nord-Fosen har et relativt ensidig næringsliv og færre nyetableringer enn gjennomsnittet i Trøndelag. Omstillingsprogrammet vil derfor prioritere økt fokus og innsats innenfor nyskaping og gründervirksomhet. Dette arbeidet må gjennomføres i nært samarbeid med kommunenes næringsapparat, Fosen Innovasjon, Åfjord Utvikling og Innovasjon Norge, Trøndelag. 

Gjøre lokalsamfunnene i Nord-Fosen inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Attraktivitet til næringsliv og lokalsamfunn skal oppnås gjennom å styrke sosiale verdier og sikre økonomisk levedyktighet. 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Ved å utnytte ressursene vi har tilgjengelig i Nord-Fosen enda mer effektivt, kan dette gi oss bedre ressursutnyttelse, nye satsingsområder og økonomisk vekst. 

Kysten langs Nord-Fosen har gitt oss levebrød gjennom flere hundre år. Livet på jorden er avhengig av havet, men havet er hardt presset av menneskers påvirkning. Hvis vi skal lykkes med å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser også i fremtiden, må vi nyttiggjøre oss havets ressurser på en bærekraftig måte.  

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Nord-Fosen Utvikling ønsker derfor å tilrettelegge for etablering av nettverk og samarbeid på tvers av næringer,  offentlig og privat sektor. 

Norges største vindpark

Roan vindpark var Norges største vindpark helt til Storheia vindpark med sine 80 turbiner ble ferdigstilt i 2019. Vindparkene ligger begge i Åfjord kommune, og et godt eksempel på at vi kan lykkes med grønn omstilling. 

Ni ansatte i Statkraft har i dag sitt daglige virke på Storheia, som årlig sørger for å levere strøm nok til 400 000 elbiler. Det er noe å være stolt av.

Nå trenger vi flere dyktige og ambisiøse bidragsytere i vårt område med gode, grønne ideer, som både kan løfte det eksisterende næringslivet og utvikle ny virksomhet. Du kan være en leder eller en arbeidstaker som allerede bor og jobber på Nord- Fosen, eller du kan sitte utenfor vår region med en god gründeridé.

Ønsker du å bidra på Nord-Fosen? Ta kontakt med oss !