Bli kjent med styret

Den 03. juni 2022 ble det valgt nytt styre for Nord-Fosen Utvikling. Styreleder, nestleder og et styremedlem ble valgt for 1 år, mens resterende styremedlemmer ble valgt for 2 år for å sikre kontinuitet i omstillingsstyret.

Til venstre: Styreleder John Einar Høvik, Oddbjørn Ovesen, Ingrid Langklopp, Tone Foss, Elin Harbak, Arnar Utseth og Einar Eian
John Einar Høvik er snart 52 år, født og bosatt i Osen, har 2 barn og samboer. Han har i alle år vært bosatt i Osen, men drevet litt arbeidspendling til de jobbene som ikke har vært her i Osen.

Hva jobber du med?
– Jeg er for tiden ordfører i Osen på min andre periode, men i det sivile er jeg litt potet. Har utdannelse innenfor elektro/elektronikk, som fagarbeider/teknikker, og har jobbet med alt fra installasjon, fly, pukkverk, vindkraft og ROV. De siste årene før jeg ble ordfører, jobbet jeg som ROV Pilot/tekniker for Saipem, og nå gjennom utleie til ett firma som heter Omega Offshore. 

Hva brenner du for?
– Utvikling av distriktskommuner med de naturgitte fordeler vi innehar, samt å få etablert bedre infrastruktur for kommunen og regionen.

Hva er det beste med å være sitte i styret til Nord-Fosen Utvikling?
– Muligheten for å bli bedre kjent med det totale næringslivet, både utfordringer og muligheter, her på Nord-Fosen. I tillegg er det ett privilegium å kunne være med på beslutninger om økonomiske bidrag til eksisterende og nytt næringsliv, og kunne bidra til at vi får etablert ett mer robust og fremtidsrettet næringsliv.

Hvilke utfordringer mener du blir viktigst å jobbe med for Nord-Fosen Utvikling?
– Befolkningsutvikling og attraktivitet. I tillegg er rammevilkår (fremkommelige veier, bolig, fiber, mobil, transport, næringsareal, strøm osv.) en viktig ting.

Ingrid Langklopp er født og oppvokst i fjellbygda Rennebu, men har bodd på Fosen stort sett sammenhengende siden 2005. Hun bor på Stokkøya i Åfjord. 

Hva jobber du med?
– Jeg er eier og driver av Bygda 2.0 på Stokkøya. Bygda 2.0 er et selskap som arbeider med stedsutvikling på flere plan. Vi har et kontorhotell, vi utvikler boliger, vi har et flerbrukshus Bygdeboksen som vi fyller med aktiviteter innen kunst og kultur, og vi driver håndverksbakeriet Stokkøy Bakeri.

Hva brenner du for?
– Utvikling. Både av bedrifter og steder. Jeg er opptatt av vår tids store utfordring med klimaforandringer, og hva vi må gjøre for å legge til rette for at all utvikling er økonomisk, økologisk og sosialt smart. I dette er jeg spesielt opptatt av sirkulærøkonomi, og hvordan vi må arbeide og ta vare på ressursene våre. Videre brenner jeg for å knekke koden til hvordan vi skal tiltrekke oss folk som vil bo, leve og arbeide i vår kommune og region, – og hvordan vi gjennom riktige ambisjoner, samarbeid, gode fagmiljø og sosiale møteplasser skaper stedsattraktivitet.

Hva er det beste med å være sitte i styret til Nord-Fosen Utvikling?
– At jeg får mulighet til å delta i en viktig utviklingsprosess, og får innsikt i ulike bransjer og problemstillinger.

Hvilke utfordringer mener du blir viktigst å jobbe med for Nord-Fosen Utvikling?
– I tillegg til å bistå bedrifter konkret med utviklingsprosesser og grønn omstilling, er stedsattraktivitet vesentlig å arbeide med. Vi må skape steder der folk ønsker å bo og leve. Om vi ikke lykkes med det, vil vi få utfordringer med å tiltrekke kompetanse og arbeidskraft både til de arbeidsplasser som allerede eksisterer og de nye som skapes.

Einar Eian er 49 år, gift med Kristin og har to døtre som i år blir 21 og 26 år. Han er født og oppvokst på Eian i Roan kommune, som nå er en del av nye Åfjord kommune.
Einar har vært gårdbruker omtrent fra han kunne gå, og overtok heimgården fra  foreldre sine på 90-tallet. Etter å ha drevet som gårdbruker i nesten 30 år, valgte de å selge gården i 2017. Einar var ordfører i Roan kommune i perioden 2015-2019, og har vært med på hele prosessen som til slutt førte til dette omstillingsprogrammet for Roan.

Hva jobber du med?
– Jeg jobber som kystrenovatør (rydder holmer og øyer for marin forsøpling). Jeg er også varaordfører i Åfjord kommune i inneværende periode. I tillegg er jeg brannkonstabel i Fosen Brann- og redningstjeneste på stasjonen i Roan

Hva brenner du for?
– Jeg har alltid vært opptatt av infrastruktur, særlig med tanke på utbedring av veiene i distriktet vårt. Samfunnsutvikling forøvrig, med tanke på at de som bor her skal synes at det er godt å være her, og at jobbsøkere og andre skal finne det attraktivt å flytte hit, blir stadig viktigere.

Hva er det beste med å være sitte i styret til Nord-Fosen Utvikling?
– Det er å se det store mangfoldet i næringslivet i regionen, og at bedriftseiere og gründere ser potensiale for utvikling i området vårt.

Hvilke utfordringer mener du blir viktigst å jobbe med for Nord-Fosen Utvikling?
– Det vi startet med var jo fokus på utvikling av nye arbeidsplasser. Men vel så viktig i tiden framover vil være å bidra til at det blir lettere å rekruttere folk til eksisterende og nye arbeidsplasser. Vi må ha enda mer fokus på stedsutvikling og attraktivitet for både næringsliv og folk flest.

Innhold kommer

Arnar Utseth, oppvokst på Kiran, kaller seg selv er Bjørnøring, men bor i dag i Rissa.

Hva jobber du med?
– Jeg er skipsbygger og jobber nå som produksjonssjef på Fosen Yard i Rissa.

Hva brenner du for?
– Jeg tror «arbeid er rota til mye godt». (Uttrykket er omskrevet fra; Lediggang er rota til alt ondt). En stor del av arbeidsdagen min er å få tak i oppdrag slik at alle på verftet har arbeid. Det er veldig meningsfylt og passer også meget godt inn i oppdraget som NFU har.

Hva er det beste med å være sitte i styret til Nord-Fosen Utvikling?
– Styret og administrasjonen i NFU består av dyktige, engasjerte personer som i likhet med meg ønsker en positiv utvikling i Nord-Fosen. Det er givende gjennom gode og av og til meningsbrytende diskusjoner å bidra til nye jobber og ikke minst attraktiv stedsutvikling i Nord-Fosen.

Hvilke utfordringer mener du blir viktigst å jobbe med for Nord-Fosen Utvikling?
– Med et ord: Attraktivitet. Nord-Fosen har de samme utfordringene med befolkningsnedgang som store deler av landet. Og folk må få bor der de ønsker. Derfor må vi skape det som gjør at folk vil komme å bo i Nord-Fosen. Det må vi skape gjennom gode arbeidsplasser, attraktive steder og møteplasser.

Avslutter med en strofe fra Bjørnørsangen: Her ska vi levva, her ska vi arbei!

Elin er 56 år, og oppvokst i Åfjord (Monstad). I dag bor hun på Harbak, er gift, mor til to og bestemor til tre.

Elin har tidligere bodd 25 år i Trondheim, flyttet tilbake til Åfjord i 2014. Hun liker å ha ulike prosjekter på gang og har også en del erfaring fra frivillighetsarbeid som korps og velforening.

Hva jobber du med?
– Jeg jobber som økonom i Bravida Norge as, Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg. Mitt ansvarsområde er region Midt, som består av 11 avdelinger fordelt på lokasjon Verdal, Trondheim, Ålesund og Sykkylven med til sammen ca. 600 ansatte.  Jeg kombinerer ukependling og hjemmekontor.

I tillegg til 30 år i denne bedriften har jeg jobbet syv år i Johs. J. Syltern as.

Jeg har vært leder på ulike nivå i mer enn 25 år. Jeg har hatt ansvar for flere utviklingsprosjekter og har erfaring fra flere styreverv innenfor bygg og anlegg, bank og vekstbedrift.

Hva brenner du for?
– Vi må jobbe sammen for å skape et attraktivt lokalsamfunn med robuste og spennende arbeidsplasser, samt et lokalsamfunn der både vi som bor her i dag og de som flytter hit kan trives.
Da er det viktig at vi alle fremsnakker alt det positive som skjer her ut, og vi må unne hverandre suksess. Vi må alle være gode ambassadører for lokalsamfunnet vårt, snakke positivt om de som satser og prøver noe nytt, også om de ikke lykkes på første forsøk.

Vi trenger både de tradisjonelle stabile bedriftene som leverer over tid, men også de som tenker «utenfor boksen» og prøver å skape noe ut fra nye ideer og prosjekter.

I tillegg er jeg veldig opptatt av at bedriftene prioritere å bruke litt tid på bedriftens strategi. Hvor skal de, og hvordan har de tenkt å komme dit? Hvordan utvikler markedet seg, hvordan er tilgang på kompetanse og ressurser osv.

Hva er det beste med å være sitte i styret til Nord-Fosen Utvikling?
– Det er veldig spennende, og vi blir vi kjent med både etablerte og nye bedrifter. Vi får ta del i mange interessante prosjekter, utvikling av eksisterende virksomheter og nyetableringer. Alle med ønske om å sikre, utvikle eller skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet vårt.

Det finnes mange spennende muligheter i vår region, og det er veldig bra at så mange tar utfordringen og skaper nye prosjekter som vi får til vår behandling. Vi har plass til enda mange flere.

Styret i NFU består og har bestått av mange dyktige personer med ulik erfaringsbakgrunn. Det er både lærerikt og interessant.

Hvilke utfordringer mener du blir viktigst å jobbe med for Nord-Fosen Utvikling?
– For å nå målene tror jeg det er viktig å bidra ute i bedriftene, sammen med dem se hvilke muligheter som finnes, og hjelpe dem med å lage gode prosjektplaner. Prosjektplaner som sikrer at det finnes tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å drive utviklingsarbeidet.

Omstillingsprogrammet har også økonomiske midler som kan bevilges til å støtte bedriftene til å gjennomføre analyser, utredninger osv. noe som kan være viktig for å komme i gang med prosjektene.

Det kan være en utfordring å gjennomføre større utvikling/omstillings prosjekter, samtidig som man skal opprettholde daglig drift. Her kan vi finne løsninger sammen med bedriftene slik at ikke gode ideer bare blir liggende i en skuff, eller forblir i hodet til en kreativ gründer.

I tillegg tror jeg det er fornuftig at omstillingsprogrammet iverksetter og leder prosjekter som skal bidra til felles kompetanseheving, stedsutvikling, felles kartlegginger osv.

NFU må evne å se helheten og bidra til å øke utviklingsevnen hos næringslivet og kommunen, og bidra til at Nord-Fosen blir en mer attraktiv bo- og arbeidsregion.

Oddbjørn Ovesen har vært bosatt i Osen siden 1988, nærmere bestemt Strand. Han har erfaring fra bank, kommune og privat næringsliv. De siste 15 år har han vært leder i en produksjonsbedrift innenfor området aquaculture. Oddbjørn har også vært politisk engasjert i 12 år, med engasjement i kommunestyre og formannskap.

Hva jobber du med?
– Jobber i dag for Peter Hepsø Rederi AS som konsulent.

Hva brenner du for?
– Utvikle Osen og Nord-Fosen til et godt bosted, bidra til aktivt næringsliv og bidra til å skape  arbeidsplasser.

Hva er det beste med å være sitte i styret til Nord-Fosen Utvikling?
– Få lov til å jobbe mot et aktivt næringsliv gjennom bruk av prosjektmidler.  I tillegg er det å sitte sammen med styremedlemmer med høy kompetanse og som aktivt jobber for å skape aktivitet i Nord-Fosen både utviklende og motiverende.

Hvilke utfordringer mener du blir viktigst å jobbe med for Nord-Fosen Utvikling?
– Nord Fosen har en negativ befolkningsutvikling. Det er derfor viktig å arbeide for bedre bolyst gjennom både å styrke næringslivet og det samfunnet som hver enkelt Nord-fosning skal leve og arbeide i. Spesielt tror jeg det er viktig å arbeide for tilbudet til ungdom og unge voksne.