Nyhetsbrev 1 – 2023

Våren er tiden for avslutning av fjoråret med regnskap og den slags, og Omstillingsprogrammet er intet unntak.  

Oppsummert har vi hatt et aktivt år i 2022 basert på mandatet som lå til grunn for omstillingsarbeidet. Når det gjelder bruken av midler er tilnærmet hele vår bevilgning på 8 mill. kr. disponert;

Det høye aktivitetsnivået har fortsatt inn i 2023 med god tilgang på nye prosjekter og tiltak, og utsiktene for høy aktivitet i 2023 er gode.

På prosjektfronten skjer det mye spennende. Vi vil her gi leserne et lite innblikk i tre av våre egne prosjekter som pågår for fullt:

1. Helhetlig nærings- og stedsutvikling for Nord-Fosen med utg.pkt. i Bessaker

Prosjektet ledes av Knut Johan Monkan, og her skjer det mye spennende:

  • Den pågående reguleringen av Løaholmen vil øke tilgangen på næringsarealer betydelig. Mowi har signalisert interesse for utvidelse av sin virksomhet med mange nye arbeidsplasser, men vi er ikke kjent med at noen beslutning er tatt.  
  • Lokale krefter har i vinter etablert kontakt med Hurtigruten Expeditions som ønsker å anløpe Bessaker med ekspedisjonsskipene «Maud» og «Otto Sverdrup». I tillegg har Vestland Classic sitt skip «Nordstjernen» meldt anløp. Hver seiling har inntil 400 passasjerer. Dette er en aktivitet som pågår hele året og som åpner for store muligheter i hele Nord-Fosen.

«Maud»`s første anløp er allerede bekreftet den 6. mai. Det jobbes godt med tilretteleggingen både på havna og ift. tilbud og aktiviteter på land. I tillegg er prosjektet sentral i mye av det som skjer i Bessaker og i Nord-Fosen ellers.

2. Utvikling av Strand næringsområde og havn

Strand er det største næringsområdet i Nord-Fosen. Cirka 10 bedrifter med til sammen 80 ansatte holder til her i dag, de fleste innen den maritime sektoren. Området har derimot en fragmentert eierstruktur hvor ingen eier er dominerende. 

Omstillingsprogrammet har kjørt forstudie med alle eierne (ca. 10 stk) som avdekket et bra utviklingspotensial for området. Vi er nå over i forprosjektfasen hvor utviklingsplanene fra forstudien blir konkretisert.

Det langsiktige målet er å forsterke dagens cluster og samarbeid, og etablere Strand som en av regionens mest attraktive nærings- og industriarealer for regionale aktører.

Dette er et viktig arbeid for næringsutviklingen fremover, og konsulentselskapet Inaq AS bistår oss med gjennomføringen av prosjektet.

3. Utvikling av Roan havn

Havna er for lita ift. dagens aktivitetsnivå innenfor fiskeri, fiskeforedling, oppdrett og servicebåter, og det er et problem at vekst- og utviklingsmulighetene er såpass begrenset. 
Omstillingsprogrammet har derfor tatt initiativ til å samle aktørene om en søknad til Kystverket om tiltak, hvor hovedmålet er å øke kaikapasiteten i løpet av 1-2 år.
Søknadsprosessen er organisert som et forprosjekt i regi av Omstillingsprogrammet, og et rådgivende ingeniørfirma bistår oss med dokumentasjonskravene i søknaden.

Kort oppsummert skjer det mye bra i Nord-Fosen, både i næringslivet og ellers.  Men vi ønsker enda mer! Ta kontakt hvis du har et prosjekt du ønsker å diskutere med oss!

Påskehilsen fra oss i Nord-Fosen Utvikling
Karoline & Tore