Nyhetsbrev 3 – 2021

Omstillingsåret 2021 i Nord-Fosen nærmer seg slutten, og det er på tide å oppsummere året som snart har gått – og legge planer for neste år.

Rent administrativt ble Karoline ansatt som rådgiver i 50% stilling i februar, mens styreleder John Einar fungerte som programleder frem til Tore begynte i juli. I andre halvår har administrasjonen bestått av programleder Tore i 100% stilling og rådgiver Karoline i 50% stilling.

Når det gjelder utviklingsarbeidet, har programmet gjennom året behandlet og gitt støtte til 28 utviklingsprosjekter i bedriftene i Osen og Roan.  Den samlede støtte er på ca. 4 mill. kr, som gir et snitt på ca. 140.000 kr pr. prosjekt.  Dette dreier seg i hovedsak om forstudier og forprosjekter som bedriftene kjører i egen regi – med støtte fra oss.

Støtten fra omstillingsprogrammet har i tillegg utløst egenkapital, egeninnsats og andre midler på samlet 9 mill. kr – som gir prosjekter med en totalkostnad på 13 mill. kr.  Forhåpentligvis vil mange av prosjektene lede til vekst, omstilling, utvikling og nye arbeidsplasser i bedriftene etter hvert.  Pr. nå er det innrapportert 6 nye arbeidsplasser og 18 sikrede, til sammen 24 arbeidsplasser i 2021.  Dette er noe foran målet på 13.

Gjennom høsten har administrasjonen gjennomført ca. 30 bedriftsbesøk i Osen og Roan. Foruten å treffe og bli kjent med næringslivet, har formålet vært å informere bedriftene om mulighetene som ligger i omstillingsprogrammet.  Vi har blitt tatt godt imot, og i noen tilfeller har møtene også ledet til igangsetting av konkrete utviklingsprosjekter. Dette er en aktivitet som vi ønsker å videreføre til neste år. Fortsatt gjenstår en del bedrifter å besøke, og alle er velkommen til å ta kontakt med oss!

I disse dager jobber vi med utarbeidelsen av handlingsplanen (budsjettet) for 2022. Denne skal behandles på vårt neste styremøte den 24.januar, som innstiller handlingsplanen for endelig beslutning i kommunestyrene i Osen og Åfjord i februar. 
Kompetansetiltak i bedriftene, tiltak som øker Osen og Roans attraktivitet overfor næringslivet, samt bærekraft som konkurransefortrinn, er områder som vi ønsker økt satsing innenfor. Dersom det er bestemte områder du mener er ekstra viktig at vi jobber med i året som kommer, så meld fra til oss!

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som snart har gått, og ønske alle en riktig God Jul!

Vennlig julehilsen fra oss i Nord-Fosen Utvikling.
Karoline & Tore