Nyhetsbrev 4 – 2023

Enda ett omstillingsår i Nord-Fosen nærmer seg slutten. Kort oppsummert har aktiviteten i Omstillingsprogrammet vært god og vi har i løpet av året registrert cirka 80 nye prosjekter og tiltak, med smått og stort. Bevilgningsmessig utgjør disse samlet cirka 6,5 mill. kr, som er omtrent på samme nivå som i 2022. I likhet med i fjor er hele omstillingsprogrammets budsjett disponert også i 2023.

Vi er nå halvveis i programperioden til 2025 og i den anledning gjennomførte vi en forenklet midtveisevaluering denne høsten. Evalueringen besto av en spørreundersøkelse i bedriftene i tillegg til vår årlige internevaluering, hvor også observatørene fra Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune deltok. Les rapporten her!

Rapporten viser at omstillingsprogrammet er godt forankret i næringslivet. Mange bedrifter har jobbet godt med utvikling de siste åra, og undersøkelsen viser at vi har bidratt til å utløse mange prosjekter.  De fleste bedriftene oppgir at de er fornøyde med støtten fra oss underveis.

Offisiell statistikk viser at næringslivet i Nord-Fosen generelt er i en positiv utvikling. De fleste nøkkeltall og indikatorer viser en positiv utvikling minst på linje med Trøndelag og landet ellers, og undersøkelsen viser at omstillingsprogrammet har bidratt til denne utviklingen.

Derimot har vi noen utfordringer innenfor folketallsutvikling, demografi, bostedsattraktivitet og rekruttering, som dessverre går i feil retning. Dette er tunge trender og problemstillinger som ligger utenfor et omstillingsprograms «styring og kontroll», men hvor vi sammen med andre gode krefter kan bidra til en endring.

Evalueringen gir derfor noen anbefalinger til hva vi bør fokusere på i siste halvdel av programmet. Bl.a. bør vi:

  • Prioritere egne utviklingsprosjekter sammen med næringsliv og kommunene, fremfor å spre oss for mye på et bredt antall prosjekter i næringslivet
  • Foreta en sterkere prioritering av prosjekter hos bedriftene, hvor prosjektene med størst potensial blir prioritert
  • Ytterligere forsterke arbeidet med bærekraft i omstillingsarbeidet
  • Styrke koblingen til våre eierkommuner, både til administrasjonen og politisk ledelse
  • Fortsette arbeidet med videreføring av omstillingsarbeidet etter omstillingsperioden

Mange av anbefalingene blir hensyntatt når vi i disse dager utarbeider forslaget til neste års handlingsplan (budsjett 2024). Videre prosess er at styret i Nord-Fosen Utvikling AS behandler handlingsplanen i styremøtet medio januar 2024, med sluttbehandling i kommunestyrene i Osen og Åfjord i månedsskiftet januar/februar 2024.

Karoline går ut i svangerskapspermisjon fra nyttår, som vil redusere vår administrative kapasitet i store deler av 2024. Derimot har vi etablert «reserveløsninger» som gjør at vi kan opprettholde aktiviteten – og vi legger derfor opp til et aktivt omstillingsår også i 2024.

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som snart har gått, og ønsker alle en riktig god jul!

Vennlig julehilsen fra oss i Nord-Fosen Utvikling

Karoline & Tore