Hvorfor er omstilling viktig for Nord-Fosen?

Nord-Fosen står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til nedleggelse av hjørnestensbedrifter og utflytting. Samtidig har flere virksomheter i regionen vansker med å rekruttere fagkompetansen de har behov for. Omstillingsarbeidet skal støtte realistiske vekstideer som kan sikre og skape robuste arbeidsplasser i Nord-Fosen.

Viktige arbeidsplasser forsvinner

Sommeren 2018 ble det klart at en av Nord-Fosens viktigste hjørnestensbedrifter, Kråkøy Slakteri AS, sto i fare for å bli nedlagt. Bedriften er lokalisert i Roan i Åfjord kommune, og har ca. 46 fast ansatte, og opp mot 20 ekstra medarbeidere i høysesongen. En nedleggelse av Kråkøy Slakteri vil føre til tap av arbeidsplasser, befolkningsnedgang og reduksjon av rammeinntekter og skatteinngang for kommunen. Roan har også et relativt ensidig næringsliv, hvor primærnæringene, industri og bygg og anlegg står for 218 av ca. 300 sysselsatte i privat sektor.

I tillegg har flere selskaper i Osen kommune varslet at de legger ned virksomheten eller flytter ut fra kommunen. Dette berører ca. 20 arbeidsplasser direkte. Samtidig er Osen preget av en jevn nedgang i sysselsetting, redusert folketall og en aldrende befolkning.

Vi omstiller for å skape vekst
For å motvirke sårbarhet i næringslivet og styrke arbeidsplassmuligheter lokalt, har tidligere Roan kommune og Osen kommune valgt å samle seg om en ekstraordinær innsats for næringsutvikling på Nord-Fosen. Vi skal skape et miljø der det er rom for å tenke stort og innovativt, og en arena for dem som har ambisjoner om å nå̊ nye markeder og samarbeide med aktører utenfor regionen.

Omstilling på Nord-Fosen
For å lykkes med omstillingsarbeidet må både næringsliv og samfunn på Nord-Fosen ha fokus på nyskaping og innovasjonsarbeid, både lokalt og regionalt. 
Det har blitt utpekt tre innsatsområder for omstillingsarbeidet:

  • Næringsliv
  • Kompetanse, nettverk og rekruttering
  • Samfunnsattraktivitet 

Omstillingsprogrammet skal arbeide for å utvikle møteplasser og nettverk, stimulere til økt bedriftsrettet samarbeid og være diskusjonspartner og pådriver i næringsarbeidet på Nord-Fosen.

Sammen skal vi legge grunnlag for vekst og optimisme, heve den lokale kompetansen og skape flere attraktive arbeidsplasser.

Under kan du laste ned hele Omstillingsplanen og Handlingsplanen for 2023.