Ny Omstilling- og Handlingsplan

Nord-Fosen Utvikling har foretatt en  revidering av vår Omstillingsplan, og utarbeidet ny årlig Handlingsplan for 2023.

Omstillingsprogrammet i Nord-Fosen var opprinnelig satt opp med et sterkt fokus på næringsutvikling og arbeidsplasser, som gjenspeiles i den tidligere versjonen omstillingsplanen for 2020-2025.
Etter vel to års drift av programmet er status i omstillingsområdet som følger:

 • Kråkøy Slakteri AS har klart seg bra og utsiktene for bedriften er bedre enn på lenge
 • Næringslivet generelt er i en positiv utvikling, minst på linje med resten av Trøndelag
 • Sysselsetting, yrkesdeltakelse og andelen private arbeidsplasser holder seg på snittet
  for Trøndelag
 •  Inntektsutviklingen er på linje med Trøndelag og landet ellers

Men;

 • Folketallet fortsetter å gå ned. Nord-Fosen har hatt en reduksjon i folketallet på 4-5% siste 2-3 år, mens Trøndelag
  har en økning på ca. 2% i samme periode.
 • De demografiske utfordringene er forsterket.
  Andelen >70 år i befolkningen har økt fra 22% til 24% siste 2 år, mens snittet for
  Trøndelag er stabilt rundt 13%.
 • Rekrutteringsutfordringene i næringslivet og offentlig sektor er forsterket.
  Mangelen på folk og kompetanse hindrer vekst og utvikling i mange bedrifter og i
  kommunene.

Parallelt med dette har Telemarksforskning i 2022 gjennomført en evaluering av ordningen «Regional omstilling» på oppdrag fra KDD. Evalueringen – som anbefaler vesentlige endringer med bl.a. nedtoning av arbeidsplassfokuset, er per desember 2022 fortsatt til
behandling i KDD.

Konklusjon vår har derfor blitt:
Næringsutvikling er viktig, men befolknings – og demografiutviklingen samt rekruttering/kompetanse er de største utfordringene på Nord-Fosen i dag. Nærings- og befolkningsutviklingen synes å gå hver sin vei. Omstillingsprogrammet ønsker å være relevant ift. utfordringene som vi opplever lokalt og vil ha et breiere fokus i omstillingsarbeidet. Dette – sammen med nevnte evaluering av
ordningen og signaler fra KDD, fylkeskommunen og Innovasjon Norge om lokal handlefrihet, er bakgrunnen for endringene i omstillingsplanen. Endringene får virkning f.o.m. 2023 som er «midtveisåret» i omstillingsperioden fra 2020-2025.

Du kan lese planene våre ved å trykke på bildene under: